Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Premsa’ Category

En el marc del cicle sobre models de gestió empresarial, organitzat per la Comissió intercol·legial per la competitivitat integrada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, que es va dur a terme el passat 21 d’octubre al Col·legi d’Economistes de Catalunya, volem compartir amb vosaltres algunes imatges de la trobada, així com les diferents notes de premsa de mitjans de comunicació escrit que varen fer-ne ressò. (ABC, La Razón i Levante EMV)

El cicle va comptar amb una molt bona rebuda d’assistents i va despertar força interès, fet que es va constatar en l’interessant debat en el si de la taula rodona que es va fer desprès de les diferents ponències. L’obertura de la jornada va anar a càrrec de Xavier Subirats i Miquel Àngel Estruga, en representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya i del Col·legi de Enginyers de Catalunya respectivament. Les ponències tècniques van ser a càrrec de Miquel Àngel Estruga, Cristina Pemán de PRICEWATERHOUSECOOPERS, Cristina Martínez de CAMPOFRIO FG i José Luis Delgado de AGUAS  DE VALENCIA.

COMPETITI21-10-2013 co-presids con ponents coord&secr

En Miquel Angel Estruga, com a consultor de la firma MAASTRICHT CONSULTANTS, va exposar una metodologia per a la identificació i la quantificació de les diferents tipologies de riscs. Va fer una exposició dels diferents models existents en la gestió de riscos, com són el Model COSO, model australiá segons norma AS/NZS-4360, i el model ISO-31000.

Cristina Martínez va destacar diferents vies d’identificació de riscos i va fer una exposició sobre el model ERM (Enterprise Risk Management system) a Campofrio. Va destacar la necessitat de definir “Risk Owners”, així com de fer un seguiment de metes graduals “deadlines” i la definició de protocols de crisis. Finalment va destacar la importància d’una gestió integrada dels riscos que englobin tant els operatius, els tecnològics, de servei a client, financers, mediambientals i estratègics-corporatius.

Elena Pemán, va exposar un resum de l’estudi elaborat per PWC referent a com actualment les empreses espanyoles entomen la gestió dels riscos. Va destacar la obligatorietat per les empreses cotitzades, d’incloure en un Informe de Gestió anual amb una explicació del grau d’exposició als  riscos, així com les mesures adoptades enfront de la prevenció dels mateixos. Va destacar com a eines utilitzades per les empreses, els KRI (“Key Risk Indicators”), Balanced Scorecard, així com els Mapes de Risc, i va destacar la importància de disposar d’una plataforma única de sistemes d’informació i l’automatització d’informes de gestió de riscos. En quant a les diferents tipologies de riscos, va destacar per la seva singularitat, els de tipus relacional i els d’imatge de marca. Entre els avantatges d’aplicar un model ERM va destacar, l’assegurament en l’acompliment de la normativa vigent, la gestió proactiva i la transparència. També va fer una exposició de la normativa existent.

La darrera ponència, va ser a càrrec de José Luis Delgado que va iniciar la seva exposició amb els motius que van portar a la seva empresa, Aguas de Valencia a implementar un model ERM segons el referencial de AENOR EA0031 (Reglamentació en matèria d’infraestructures crítiques). Disposar d’una seguretat jurídica per a tots els empleats i directius, garantir la seguretat reputacional i l’assegurament en la continuïtat del negoci enfront a incidències i imprevists van ser els objectius principals. Va destacar el compromís de la Direcció, com a clau per implantar amb èxit un model ERM i va fer una exposició del model a la seva companyia.

Finalment va es va dur a terme un interessant debat coordinat per Lluís Rischak i la cloenda de l’acte va anar a càrrec de Salvador Baille.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taula rodona i debat de la sessió

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Read Full Post »

Durante 2012, se han realizado más de 500 millones de trámites con la Administración General del Estado, de los que aproximadamente 365 se han realizado en formato electrónico, según los datos existentes en el Sistema de Información Administrativa. Esto significa que el 73% de los trámites, es decir, tres de cada cuatro trámites que los ciudadanos y las empresas realizan con la Administración General del Estado se hizo el año pasado de forma telemática. Si el coste de un trámite presencial puede situarse, según el SCM (Standard Cost Model), en una media de 80 euros y el de un trámite electrónico  en  5  euros,  el  ahorro  por  el  uso  de  la  Administración electrónica en 2012 estaría en torno a los 27.500 millones. 

Líneas de actuación del Plan

El pasado 15 de enero del 2013 se aprobaron las líneas estratégicas del Plan de Administración Electrónica 2013-2015, elaborado de forma conjunta entre la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, estableciendo la hoja de ruta en materia de Tecnologías de la  Información y de las Comunicaciones (TIC’s) de la Administración Electrónica.

El plan,  cuyas  líneas  estratégicas  ha  aprobado  el  Consejo Superior de Administración Electrònica,  será elaborado por la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene los siguientes cinco grandes objetivos:

1. Utilizar medios y sistemas informáticos para reducir cargas administrativas al ciudadano y a las empresas.

En este sentido, se avanzará en simplificar los trámites administrativos, de forma que sean personalizables, proactivos, accesibles desde diferentes plataformas y adaptados a las necesidades de los usuarios, así como en la transparencia en la actuación de la Administración General del Estado. Dentro de este objetivo, se propiciará la reutilización de la información del sector público para permitir el desarrollo de servicios de alto valor que contribuyan al impulso de la actividad económica y la generación de servicios de valor añadido para ciudadanos y empresas.

2. Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de ciudadanos y empresas.

Para ello, se impulsarán planes de usabilidad para acercar la Administración a los ciudadanos y a las empresas. Junto a la divulgación de los beneficios de la Administración electrónica, se mejorarán los mecanismos para la identificación y autenticidad frente a la Administración, incluso mediante el uso de dispositivos móviles, y se hará obligatorio el uso telemático para determinados colectivos profesionales y empresariales. Por último, se crearán indicadores para conocer el uso y el valor generado por los distintos servicios públicos.

3. Optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones Públicas.

En  esta  línea,  se  aumentará  el  conocimiento  y  uso  entre  los empleados públicos, y se buscará la colaboración entre los tres niveles de la Administración para avanzar en la ‘Administración sin papeles’, así como una política de compras única con los proveedores.

La red SARA se declara proyecto de interés prioritario para configurarse como la nube privada (cloud) de la Administración General del Estado y se avanzará en la factura y la contratación electrónica en las relaciones entre las Administraciones y sus proveedores.

4. Cooperación entre la Administración y organizaciones, empresas y  agentes  sociales,  para  intercambiar  experiencias, proyectos,servicios y aplicaciones de Administración electrónica.

5.Emplear   la   tecnología   para   eliminar   la   brecha   digital.  

Se potenciará el uso de servicios básicos  de Administración Electrónica en municipios de pequeño tamaño, así como la intercomunicación entre las diversas administraciones. Asimismo, se mejorará la accesibilidad para favorecer el acceso de colectivos con especiales dificultades.

Fuente:

Nota de prensa Consejo Superior de Administración Electrónica

Observatorio de Administración Electrónica

Read Full Post »

En un article publicat el 25 de febrer al diari “El País” es fa resó del barómetre TIC de l’Associació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) on els professionals del sector puntuen amb un 4,9 sobre 10 el desenvolupament de les TIC a Catalunya.

S’enten per professionals del sector: 20 directius d’empreses del sector i 60 professionals d’empreses i institucions tecnológiques

Destacats de l’estudi:

  • Excessiva atomització i fragmentació del sector
  • Pitjor posicionament respecte al reste d’europa i el món
  • Allunyament entre el món empresarial i el món universitari
  • Manca de professionals qualificats. (Estudi FOBSIC)

Us recomanem l’estudi FOBSIC “Els professionals de les TIC a Catalunya”

Read Full Post »

Las compañías del sector de telecomunicaciones se preguntan también cual puede ser su papel en la agenda medio ambiental. Es cierto que los avances en las telecomunicaciones llevan ya años aportando su granito de arena contra el cambio climático: la banda ancha y los servicios de videoconferencia ahorran no pocos viajes de avión a directivos empresariales de todo el mundo, por no hablar del correo electrónico, herramienta de comunicación de negocios por excelencia en este mundo digital.

El papel que han jugado las telecomunicaciones en la globalización ha sido fundamental, como también lo ha sido en la creación de una conciencia medioambiental global. Internet ha sido y continúa siendo el canal de comunicaciones a través del cual se difunden iniciativas de carácter verde, que, en muchas ocasiones, no pueden acceder a los canales habituales de información.

Otra aportación de las telecomunicaciones a la preservación del medio ambiente es el teletrabajo. Internet y el correo electrónico han hecho posible que determinados trabajos puedan ser realizados desde el propio domicilio, en las mismas condiciones que si el trabajador estuviera en un puesto de oficina.

Al tratarse de una modalidad incipiente, son aún escasos los estudios que determinan los efectos concretos del teletrabajo, pero es evidente que los ahorros que aporta son múltiples: en desplazamientos y en consumo de combustible, y, para la empresa, ahorro en el recibo eléctrico y calefacción, al poder disponer de instalaciones más reducidas.

Hacer posible la oficina sin papel es otro de los logros medioambientales que el sector de las telecomunicaciones comparte con el de Tecnologías de la Información, a partes iguales.

Hoy día, el correo electrónico ha sustituido en muchos sectores al correo ordinario y al fax, con el correspondiente ahorro de toneladas de papel. Ahora, todo tipo de documentos digitalizados transitan por la red sin llegar nunca a tener una versión impresa. Son muchas las compañías que añaden a sus correos como posdata el mensaje de “No imprimir salvo que sea absolutamente necesario”.

Como una iniciativa más dentro de la filosofía de oficina sin papel, se encuentra el fomento de la facturación electrónica, y en esto las empresas de telecomunicaciones han sido pioneras. Las operadoras llevan años tratando de que sus abonados se pasen a la e-factura. Con un mensaje fundamentalmente verde –y también con incentivos más tangibles–, tratan de convencerles de que renuncien a recibir mensual o bimensualmente sus facturas por correo postal y pasen a recibirlas por correo electrónico. Avanzar en esto es claramente conservacionista, aparte del ahorro en papel y costes de impresión considerable para el operador.

Lo que subyace en iniciativas tales como la e-factura es una estrategia que persigue involucrar al usuario en la realización de una serie de tareas administrativas, hasta ahora llevadas a cabo por la empresa de telecomunicaciones, que pueden a medio plazo suponer un ahorro sustancial de recursos. El mensaje medioambiental puede convertirse en el elemento que finalmente impulse al consumidor a realizar por él mismo gestiones que siempre ha entendido eran obligación de su proveedor.

Si el cliente está dispuesto a autogestionarse a través de Internet (a través de la actualización de datos personales, los cambios en domiciliaciones o de domicilio, y la ampliación o reducción de servicios, entre otras cosas), esto repercutirá en un ahorro de recursos: reducción de la dependencia del call center, con disminución del equipamiento, y del consumo de energía, etcétera.

Desde el punto de vista de la gestión interna del operador, toda medida que contribuya a hacer más eficientes los procesos de producción puede ser bienvenida como amigable para el medio ambiente. Aquí destacan esfuerzos como la externalización de procesos o de integración de aplicaciones; la utilización de servicios gestionados; la reutilización de recursos hardware/de infraestructura; y la contratación de proveedores con presencia local, que evitará multitud de viajes de equipos de desarrollo.
Iniciativas de cara al futuro

Éste es el mejor momento para que operadores que aún no han desplegado servicios como el de la e-factura lo hagan, y para que aquellos otros que ya lo han hecho, den pasos adelante en su estrategia verde e involucrar a sus abonados en el ahorro de recursos.

Hay una opinión pública favorable a las iniciativas medioambientales, lo que está siendo aprovechado por las empresas energéticas para convertirlo en un mensaje de márketing para captar o retener clientes. Consumidores preocupados por el medio ambiente están abiertos a las energías renovables, y pueden estar dispuestos a pagar un plus por ello. En un momento en que parte de la oferta de telecomunicaciones se está convirtiendo en una commodity, las empresas del sector pueden encontrar en el mensaje medioambiental un elemento diferenciador.

Para los próximos años, podemos ver empresas centradas en la captación de un determinado nicho de mercado, que es el del consumidor altamente concienciado con el medio ambiente.

Fuente: Expansión Publicado el 29/07/2008, por José Alba Aparicio

Read Full Post »