Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Legislació’ Category

La publicació del Reglament Europeu de Protecció de Dades incorpora una sèrie de novetats que modifiquen el marc normatiu que fins ara ha regit els drets dels ciutadans i les obligacions de les empreses i organismes.

Ha entrat en vigor el 25 de maig de 2016, però no s’haurà d’aplicar fins el 25 de maig de 2018. Com actuar en aquest diferencial de temps?

imagen-eulpd

Les novetats principals del Reglament Europeu són, entre d’altres, noves mesures de seguretat a tenir en compte per part dels responsables i encarregats, així com unes obligacions sobre el dret d’informació al interessat o el consentiment exprés per al tractament de dades. Queda expressament prohibit el consentiment tàcit.

També hi haurà obligació de notificar a l de control les violacions de seguretat que hagin patit els sistemes i les dades de caràcter personal tractades per les empreses i organitzacions.

Per tractar les implicacions que tindrà aquest reglament tant sobre els despatxos com per les empreses hem organitzat pel proper dilluns 6 de febrer de 2017 a les 18.00 hores a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya una sessió per parlar-ne.

Dia: 6 de febrer de 2017 a les 18.00 hores 

Ponent: Montserrat Navarro, economista i advocada de Navarro Rimbau, SL

Lloc: Col·legi d’Economistes de Catalunya, Pl. Gal·la Placídia núm. 32, Barcelona

Inscripcions: la sessió és lliure i gratuïta tot i així per motius d’organització us agrairiem féssiu les vostres inscripcions aquí.

Inscripcions Col·legi d’Economistes de Catalunya

Inscripcions ACCID.

Read Full Post »

El passat 21 de maig de 2015 a la sala d’actes del Col·legi, vàrem dur a terme una sessió sobre l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades Personals (LOPD) a les empreses i als despatxos professionals i com els sistemes d’informació ens poden ajudar a millorar en la seva implantació implementació. La companya Montserrat Navarro, economista i advocada especialitzada en la implantació de la LOPD, i  sòcia de Navarro Rimbau S.L, va ser qui va fer-nos l’exposició.

201505_sessioLOPD

La sessió va començar amb un repàs dels conceptes bàsics que s’han de conèixer per entendre l’aplicació de la Llei. Termes com el “fitxer”, que entenem per “dades de caràcter personal”, qui és el “responsable del Fitxer” i “l’encarregat del fitxer” i les seves diferències, etc…

També vàrem identificar i debatre sobre els diferents nivells de seguretat (baix, mig i alt) i la problemàtica en la declaració del fitxer de nòmines.

Es van tractar les obligacions del responsable del fitxer, quins fitxers s’han de declarar, i un aspecte destacable que es va explicar, es que la declaració dels fitxers es fa d’acord amb la funció i l’objectiu donen resposta les dades (Facturació nòmines, comptabilitat, declaracions de RENDA, etc …

També es va debatre sobre com jugava l’aplicació de la Llei davant els serveis “cloud”, donat que cada vegada més les dades les empreses les tenen cedides en aquests tipus de servei. En aquest sentit, es va afirmar que aquests serveis, són una garantia de seguretat de les dades i d’acompliment de la LOPD.

La Montserrat ens va explicar també com es confeccionava el document de seguretat i els drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició), no atendre qualsevol d’aquests drets implica una sanció segura.

Sobre les infraccions, les sancions i les denúncies, es va comentar que no eren despreciables, i que qualsevol denúncia a d’estar motivada i per incompliment d’alguns dels drets.

Les auditories s’han de fer cada dos anys per dades de nivell mig i alt.

Finalment, es van fer tot un seguit de recomanació tècniques aplicables als sistemes d’informació que tenim a les nostres organitzacions que ens poden ajudar molt, com són el control d’accessos a dades, com evitar pèrdues de dades, el problema dels atacs cibernètics i mesures de prevenció, etc…

Va ser una sessió molt amena i alhora acadèmica, on els assistents van tenir l’oportunitat d’aclarir els seus dubtes amb la seva participació.

Podeu consultar el document de la sessió:

Read Full Post »

Josep M. Gallart

Us faig partíceps del darrer article que he preparat pel diari “La Veu de l’Anoia” sobre la recent obligació que tenen les empreses a emetre les seves factures en format electrònic.

Article_fraDigital LaVeude l’Anoia 20150130

View original post

Read Full Post »

Señalamos a continuación una selección de aspectos destacados de sistemas de información, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 publicada en el BOE de 23 de diciembre de 2010:

1) Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Disposición Final Vigésima cuarta Ley 36/2010, de Presupuestos Generales del Estado, LPGE 2011)

Uno. Con efectos de 1 de enero de 2011, el apartado 1 de la Disposición Adicional vigésimo quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, queda redactado como sigue:

«Disposición Adicional Vigésima Quinta. Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

1. Los gastos e inversiones efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo, tendrá el siguiente tratamiento fiscal:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: dichos gastos e inversiones tendrán la consideración de gastos de formación en los términos previstos en el artículo 42.2.b de esta Ley.

b) Impuesto sobre Sociedades: dichos gastos e inversiones darán derecho a la aplicación de la deducción prevista en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.»

Dos. Con efectos de 1 de enero de 2011, se añade una Disposición Transitoria Vigésima, a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con la siguiente redacción:

«Disposición Transitoria Vigésima. Gastos e inversión para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, prorrogará su vigencia durante el año 2011 para los gastos e inversiones para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.»

2) Apoyo financiero a empresas de base tecnológica (Disposición adicional Vigésima primera LPGE  2011 .)

El importe total máximo que podrá aprobarse durante el año 2011 para las operaciones a las que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, será de 20.000,00 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.17.433M.821.11.

El importe total máximo que podrá aprobarse durante el año 2011 para las operaciones a las que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa, será de 18.579,76 miles de euros, cantidad que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 21.07.467C.831.15.

3) Apoyo financiero a las actuaciones en Parques Científicos y Tecnológicos(Disposición Adicional Cuadragésima octava LGPE 2011)

Las entidades promotoras de Parques Científicos y Tecnológicos que acrediten encontrarse en una situación financiera que les impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago podrán solicitar el aplazamiento de cuotas de amortización con vencimiento en 2011 derivadas de préstamos o anticipos concedidos en virtud de las convocatorias realizadas desde el año 2000.

El aplazamiento podrá ser concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda con arreglo a las siguientes condiciones:

1. Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.

2. No variará el plazo máximo de vencimiento de los préstamos, pudiendo las cuotas aplazadas ser objeto de fraccionamiento.

3. Las cuotas aplazadas devengarán el tipo de interés correspondiente al Euribor publicado por el Banco de España en el mes de enero de 2011 incrementado en 25 puntos básicos.

4. Deberán aportarse las garantías adicionales que en cada caso se determinen.

5. En el caso de entidades del sector público, la operación deberá contar con la autorización de la administración a la que la entidad pertenezca.

Mediante orden del Ministerio de Ciencia e Innovación podrán dictarse las instrucciones que sean precisas para el cumplimiento de esta disposición.

Fuente: RASI

Read Full Post »